Reklam
Sal覺k

Toprak Bazl覺 Probiyotikler

Reklam

Toprak bazl覺 probiyotikler veya toprak tabanl覺 probiyotikler, yery羹z羹nde bulunan doal bakterilerdir.Toprak bazl覺 (toprak tabanl覺) probiyotiklerin en yayg覺n t羹r羹 Basildir. ubuk ya da 癟omak ekilli, gram pozitif ve sporlu bir toprak bazl覺 probiyotik olan Basil y羹zlerce y覺ld覺r yiyecek fermantasyonunda kullan覺lmaktad覺r.

Daha 繹nce farkl覺 probiyotikler kulland覺ysan覺z ve bunlar sizin i癟in faydal覺 olmad覺ysa, toprak bazl覺 probiyotikleri kullanmak sizler i癟in daha doru bir se癟im olacakt覺r. Toprak bazl覺 probiyotiklerin sal覺覺n覺za olan yararlar覺n覺 ve yan etkilerini 繹renmek i癟in yaz覺m覺z覺 okumaya devam edin.

Reklam

襤nsanl覺k tarihinin son d繹nemleri haricinde insanlar, binlerce y覺ld覺r topraa dayal覺 ve organik t羹ketim ile yaamaktayd覺.Yiyecekler marketlerden deil dorudan topraktan al覺n覺yor ve y覺kamak i癟in herhangi bir dezenfektan kullan覺lm覺yordu.Bug羹n, 羹r羹nlerimizi yetitiremediimiz ve direkt olarak topraktan al覺nan organik 羹r羹nler yemediimiz i癟in, toprak bazl覺 probiyotiklerle kar覺lama, bu probiyotiklerden faydalanma ans覺m覺z yok denecek kadar azd覺r.

Piyasada sat覺n alabileceimiz 癟ok miktarda toprak bazl覺 probiyotik, probiyotik takviye bulunmaktad覺r. Dier takviye edici g覺dalarda olduu gibi, internette bu 羹r羹nler hakk覺nda da doru yanl覺 pek 癟ok bilgi bulunmaktad覺r. Bu durumda ger癟ek bilgilerle yanl覺 bilgileri ay覺rt edebilmemiz, fark覺nda olmam覺z 癟ok 繹nemlidir.

nemli Bilgi: Bu makale yaln覺zca bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Profesyonel t覺bbi tavsiye verme, tehis koyma veya tedavi etme amac覺 ta覺mamaktad覺r.

Toprak Bazl覺 Probiyotikler Nelerdir?

Uluslararas覺 Probiyotikler ve Prebiyotikleri Arat覺rma Dernei, bizlere probiyotikleri k覺saca u ekilde a癟覺kl覺yor;

Probiyotikler, sal覺k a癟覺s覺ndan fayda salad覺覺 herkes taraf覺ndan bilinen canl覺

Reklam

mikroorganizmalard覺r. Probiyotik t羹kettiimizde, trilyonlarca baka mikrobun yaad覺覺 sindirim sistemimize, yeni ve faydal覺 canl覺 mikroorganizmalar覺 al覺r覺z. Ba覺rsakta bulunan t羹m bu mikroplara Ba覺rsak Mikrobiyotas覺 ad覺 verilir. Ba覺rsak mikrobiyotalar覺 parmak izi gibidir ve hi癟biri birbirlerine benzemezler. Bu mikroplar覺n b羹y羹k 癟ounluu, bir dizi faydal覺 fizyolojik ilevi yerine getirerek v羹cudunuzun d羹zg羹n 癟al覺mas覺na yard覺mc覺 olur. Ba覺rsaklar覺n覺z覺n kendi ba覺na 繹羹temeyecei, vitamin bak覺m覺ndan zengin olan besinleri 繹羹tmeye yard覺mc覺 olurlar ve ba覺覺kl覺k sisteminizi kuvvetlendirir, ba覺rsak bariyerlerini korur ve iyiletirirler. Hatta zihinsel sal覺覺n覺z覺 bile olumlu y繹nde etkilerler.

Bir probiyotik t羹kettiinizde, bu yararl覺 mikrobiyal aktiviteleri tevik edebilen ve k繹t羹 bakterilerin a覺r覺 b羹y羹mesini s覺n覺rlayabilen iyi bakterileri sindirim sisteminize al覺rs覺n覺z. Probiyotikler, ba覺rsaklar覺m覺zda dola覺rken sal覺覺 tevik eden metabolitler 羹reterek, yerleik mikroplar覺m覺zla etkileime girer. Probiyotiklerin ba覺rsak mikrobiyotam覺za g繹re say覺ca az olmas覺na ve genellikle uzun s羹re sistemimizde kalmamas覺na ramen, arat覺rmalar probiyotiklerin ba覺rsak mikrobiyotam覺z覺n kulland覺覺 mekanizmalar覺n 癟ounu kullanarak sindirim sal覺覺n覺, ba覺覺kl覺k sal覺覺n覺 ve daha fazlas覺n覺 destekleyebileceini g繹steriyor.

Probiyotikler, takviye olarak yayg覺nd覺r ve bir dizi g覺dada, 繹zellikle baz覺 yourtlarda ve fermente s羹tlerde bulunur. Bu takviye probiyotiklerin i癟erikleri genellikle, lactobacillus cinsi veya bifidobacterium cinsi gibi birka癟 mikrobiyal gruptand覺r. Her probiyotik, 繹ncelikle bir cins ve t羹r ad覺yla, ard覺ndan daha da spesifik olarak baka 繹zel bir t羹r ad覺 ile tan覺mlanmal覺d覺r.

Ek Bilgi: G羹nl羹k diyetinize probiyotikleri dahil etmek, ba覺rsaklar覺n覺zdaki dost bakterilerin aktivitelerini destekler ve sal覺覺n覺z覺 bir癟ok y繹nden iyiletirmenize yard覺mc覺 olur.

nemli Bilgi: T羹m probiyotik takviyeleri i癟in, 繹zel sal覺k ihtiya癟lar覺n覺za g繹re sal覺k uzman覺n覺zdan ya da uzman bir doktordan yard覺m almal覺s覺n覺z.

Toprak Bazl覺 Probiyotiklerin Faydalar覺

Bilinen 100den fazla toprak bazl覺 probiyotik vard覺r. Bu bakteriler t覺pk覺 insan v羹cudundaki bakterilerin yapt覺覺 gibi, toprakta b羹y羹yen bitkiler i癟in de t羹ketilen g覺dalar覺 par癟alarlar, vitaminler 羹retirler ve k繹t羹 bakteriler, mantarlar gibi patojenlerle sava覺lar.

Reklam

襤nsanlar ilk 癟alardan beri bu bakteriler ile birlikte evrimletii i癟in, toprak bazl覺 probiyotikler, mikrobiyomunuzda (ba覺rsa覺n覺zda yaayan mikrop topluluklar覺) ve genel sal覺覺m覺zda 繹nemli birer role sahiptir. Yap覺lan arat覺rmalara g繹re bir癟ok uzman bu bakterilerin v羹cudumuz i癟in olduk癟a yararl覺 olduunu belirtiyor.

Toprak bazl覺 probiyotiklerin sal覺a faydalar覺;

 • Ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirir
 • Ba覺rsak mikrobiyomunu d羹zenler
 • Sindirim sistemini g羹癟lendirir

Bir癟ok uzman bu bakterilerin v羹cudumuz i癟in faydal覺 olduunu s繹ylerken, bir dier grup ise bu probiyotiklerin potansiyel birer tehdit olduunu s繹ylemektedir. Her iki grup da iddialar覺n覺 toprak bazl覺 probiyotiklerin spor oluturma yeteneine dayand覺rmaktad覺r.

T羹m canl覺lar 癟oal覺rlar. Bakteriler de b繹yledir. Toprak bazl覺 probiyotikler genellikle dier probiyotikleri 繹ld羹ren mide asidine ve sindirim s覺v覺lar覺na direnen, sert bir kabuun i癟inde yer alan sporlar g繹nderir. Bu kabuklar 癟ok dayan覺kl覺d覺r ve kal覺n ba覺rsa覺n覺za (sindirimin sonland覺覺 noktaya) salam ve ilerini yapmaya haz覺r ekilde ula覺rlar. Bu durum iyi ya da k繹t羹 olarak s覺n覺fland覺r覺labilir. Toprak bazl覺 probiyotiklerin, ba覺rsa覺n覺za ulamak, oraya yerlemek ve mikrobiyomunuzu yeniden dengelemek gibi faydalar覺 g繹revleri vard覺r.

Ek Bilgi: Toprak bazl覺 probiyotikler o kadar salamd覺r ki, buzdolab覺nda saklanmalar覺 bile gerekmez.

Ancak bu kadar dayan覺kl覺 olmalar覺 ayn覺 zamanda toprak bazl覺 probiyotiklere kar覺 duyulan temel endienin sebebidir. Baz覺 uzmanlar, ba覺rsaklar覺 a覺r覺 ekilde doldurabileceklerini ve baz覺 yerleik dost bakterilerin 癟al覺mas覺n覺 engelleyebileceklerini s繹ylemektedirler.

Mikrobiyomunuz s繹z konusu olduunda, her ey 癟eitlilikle ilgilidir. Baz覺 ‘sald覺rgan’ bakteri t羹rleri, dierlerine g繹re bu 癟eitlilii azaltma veya yok etme riski oluturmaktad覺r. D羹nyadaki en sal覺kl覺 insan pop羹lasyonlar覺, ba覺rsaklar覺nda bir癟ok farkl覺 bakteri ve dier mikroplara sahip olanlard覺r. Yaam tarz覺n覺z ne kadar sal覺kl覺 olursa, mikrobiyomunuz da o kadar癟eitliolacakt覺r.

Baz覺 toprak bazl覺 probiyotik t羹rleri 癟ok iyi arat覺r覺lm覺 olup belirli insan gruplar覺 i癟in fayda salayabilecekleri kan覺tlanm覺t覺r. Ancak bilinen 100e yak覺n toprak bazl覺 probiyotik bakterileri i癟in bu kadar youn arat覺rma 癟al覺malar覺 yap覺ld覺覺 s繹ylenemez. Bu, onlar hakk覺nda duyduunuz t羹m iddialar覺n tamamen anekdot olduu anlam覺na gelir. Bilinmeyen toprak bazl覺 probiyotik bakteriler ile ilgili belirli pop羹lasyonlarda 癟al覺ma yap覺lm覺t覺r ancak bu bakterilerin g羹venli olup olmad覺覺 tam olarak bilinmemektedir.

Toprak Bazl覺 Probiyotikler Ne 襤e Yarar?

Toprak bazl覺 organizmalara sahip probiyotikler, geleneksel probiyotiklerin yapt覺覺 her ii yapabilirler.Aa覺da toprak bazl覺 probiyotiklerin destekleyebilecei en az bir 癟al覺madan al覺nan pozitif bulgulara sahip koullar覺n k覺sa bir listesini bulabilirsiniz:

襤shali 繹nleme ve tedavi etme

 • Mikrobiyomunuzu 癟eitlendirme
 • Antibiyotiklerin yan etkilerini azaltma
 • Ba覺覺kl覺k fonksiyonunun g羹癟lendirme
 • Depresyon semptomlar覺n覺n iyiletirme
 • Alerji semptomlar覺n覺 hafifletme

Yayg覺n Toprak Bazl覺 Probiyotik T羹rleri Hangileridir?

Bir probiyotik se癟erken cins, t羹r ve t羹rler aras覺ndaki farklar覺 bilmeniz 癟ok 繹nemlidir.rnein,Bacillus bir bakteri cinsidir ve koagulanlar bir basil t羹r羹d羹r. Bunun yan覺nda, farkl覺Bacillus coagulans (laktik asit oluturan bakteri)t羹rleri vard覺rve hepsinin v羹cuda farkl覺 etkileri vard覺r.

Ek Bilgi: D覺ar覺dan ald覺覺n覺z probiyotik takviyelerin 癟ounda, i癟erikleri tam olarak belirtilmemektedir.
Aa覺da, baz覺 toprak bazl覺 probiyotiklerin cinslerini, t羹rlerini ve her birinin farkl覺 t羹rleri hakk覺nda yap覺lan arat覺rmalar覺n sonu癟lar覺n覺 g繹rebilirsiniz.

Bacillus Coagulans (Laktik Asit Oluturan Bakteri T羹r羹)

Coagulans olarak da bilinenBacillus Coagulans ba覺rsak sal覺覺n覺 destekleyen mikrobiyal bir metabolit olan laktik asit 羹reten toprak bazl覺 bir probiyotiktir.

 • IBS (襤rritable-Hassas Ba覺rsak Sendromu) semptomlar覺n覺 azalt覺r. (1*)
 • Ba覺覺kl覺k fonksiyonunu g羹癟lendirirve ba覺rsakmikrobiyomunufaydal覺 bir ekilded羹zenler. (2*)
 • ocuklarda bakteriyel vajinoz semptomlar覺n覺 ve IBS semptomlar覺n覺 iyiletirir.
 • Kanser h羹crelerinin 癟oalmas覺n覺 engeller
 • IBS hastalar覺ndaikinlii, kar覺n ar覺s覺n覺 vedepresif semptomlar覺 繹nemli 繹l癟羹de azalt覺r.(3*) (4*)

Bacillus Subtilis (Gram-Pozitif Bakteri Oluturan Sporlar)

Subtilis olarak da bilinenBacillus subtilis ineklerin (ve insanlar覺n) gastrointestinal kanal覺nda bulunduu i癟in bazen “saman basili” veya “ot basili” olarak adland覺r覺l覺r.

 • V羹cut ya y羹zdesini ve iltihaplanma belirtilerini azalt覺r ve ba覺rsak d羹zensizliini iyiletirir. (5*)
 • Ba覺覺kl覺k fonksiyonunu iyiletirir. (6*)
 • GI (Gastrointestinal-Sindirim) yolundan ge癟erkenhayatta kal覺r
 • Salmonella gastroenteritinde (Salmonella; tifo, paratifo ve g覺da zehirlenmesine yol a癟abilen, 癟ubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella t羹rleri hareketlidir, hidrojen s羹lf羹r 羹retirler) daha iyi hasta sonu癟lar覺 verir. (7*)

Bacillus Clausii

Bacillus Clausii toprakta yaayan, 癟ubuk eklinde, gram-pozitif, hareketli ve spor forma sahip bir bakteridir. Clausii olarak da bilinenBacillus clausii topraktaki nitrat覺 nitrite d繹n羹t羹rebilir.

 • Alerjisi olanlar i癟in faydal覺d覺r. (8*)
 • Burun t覺kan覺kl覺覺n覺 azalt覺r ve antihistaminik (kiinin alerjik olduu madde ile kar覺lat覺覺nda veya iltihap durumlar覺nda ortaya 癟覺kan 繹nemli kimyasal ajanlar覺n etkisini 繹nleyen maddedir) ihtiyac覺 azalt覺r.
 • 襤nce ba覺rsaktabakteri 羹remesini azalt覺r. (9*)

Bacillus 襤ndicus

Bacillus indicus havada, suda, tozlarda, d覺k覺da ve genellikle toprakta bulunan sporlu bir bakteri 癟eididir. Belirgin bir sar覺-turuncu pigmentasyon 羹retir.Hi癟bir bilimsel 癟al覺mada tek ba覺na kullan覺labilen bir probiyotik olarak belirtilmez.

Bacillus licheniformis

Bacillus licheniformisku t羹ylerinde, 繹zellikle g繹羹s ve s覺rt t羹ylerinde bulunur.eitli bilimsel 癟al覺malarda bu bakterinin patojen (hastal覺a neden olan bakteri) gibi davrand覺覺na dair raporlar var, ancak kan覺t yoktur.

Enterococcus Faecium

Faecium olarak da bilinenEnterococcus faecium insanlar覺n ve hayvanlar覺n ba覺rsaklar覺nda ortak olarak bulunur ancak, ayn覺 zamanda neonatal menenjit veya endokardit gibi hastal覺klara da neden olabilir.

 • C. difficile (Hastanede veya bak覺m odas覺nda uzun s羹redir kalan hastalarda ortaya 癟覺kan bakteri)enfeksiyonunu azalt覺r. (10*)
 • D羹羹kkilolu okul 繹ncesi 癟ocuklardakilo al覺m覺n覺 art覺r覺r. (11*)

Clostridium Butyricum

Butyricum olarak da bilinenClostridium butyricum Asya’da yayg覺n bir probiyotik olarak kullan覺lmaktad覺r.

 • H. Pylori (Helicobacter pylori mide ve duodenum’um 癟eitli alanlar覺nda yerleen, gram, mikroaerofilik bir bakteridir. Yerletii yerlerde kronik enflamasyona neden olur. Bu kronik enflamasyon sonucunda duodenum 羹lseri, mide 羹lseri ve mide kanseri geliebilir) eradikasyon tedavisindeki yan etkileri azalt覺r (12*)

SIBO Hastal覺覺na Hangi Toprak Bazl覺 Probiyotikler 襤yi Gelir?

Sindirim sal覺覺n覺z, i癟inde yer alan bakterilere bal覺d覺r. IBS’li (襤rritable-Hassas Ba覺rsak Sendromu) hastalarda ince ba覺rsakta a覺r覺 bakteri 癟oalmas覺n覺n (SIBO) tedavisinde toprak bazl覺 probiyotiklerin faydalar覺 arat覺r覺lm覺t覺r.zellikle, d繹rtBacillus clausii癟eidinin t羹m羹n羹 i癟eren bir probiyotiin, 60 kiiyle yap覺lan k羹癟羹k bir 癟al覺madaSIBOnunkontrol羹ne yard覺mc覺 olduu kan覺tlanm覺t覺r.

2007 y覺l覺nda yap覺lan bir 癟al覺mada SIBO hastalar覺 羹zerinde toprak bazl覺 probiyotiklerin ve antibiyotiklerin tedavi g羹癟leri kar覺lat覺r覺ld覺.Bu hastalar覺n yar覺s覺bir ayBacillus clausiial覺rken, dier yar覺s覺 bir hafta antibiyotik ald覺.al覺man覺n sonucunda,Bacillus clausii alan grubun %56’s覺bakteriyel a覺r覺 b羹y羹mesini temizlerken, antibiyotik kullanan hastalar覺n sadece %40’覺 bunu baarabildi.

S襤BO Hakk覺nda Detayl覺 Bilgi Almak 襤癟in Buraya T覺klay覺n

nemli Bilgi: 60 kiilik test olduk癟a k羹癟羹k bir 癟al覺mad覺r ve al覺nan sonu癟lar kesinlik kazanmam覺t覺r. SIBO hakk覺nda endieleriniz varsa hemen doktorunuza dan覺mal覺s覺n覺z.

Toprak Bazl覺 Probiyotikler 襤le Dier Probiyotikler Aras覺ndaki Fark Nelerdir?

Toprak bazl覺 organizmalarla ve dier probiyotikler aras覺nda iki temel fark vard覺r. Bunlar:

 • Toprak bazl覺 probiyotikler daha uzun 繹m羹rl羹 ve dayan覺kl覺d覺r. Bu nedenle soutularak ta覺nmalar覺 gerekmez. Bu, seyahat ederken seyahat s覺ras覺nda ta覺man覺n daha kolay olabilecei anlam覺na gelmektedir. (13*)
 • Toprak bazl覺 probiyotiklerin mide asidinde yok olmad覺klar覺 ve ince ba覺rsakta hayatta kald覺klar覺 g繹zlenmitir. Baz覺 arat覺rmalar, dier probiyotiklerin ayn覺 繹l癟羹de hayatta kalma olas覺l覺覺n覺n daha d羹羹k olduunu belirtiyor. (14*)
nemli Bilgi: Toprak bazl覺 probiyotiklerin bu g羹癟leri insan v羹cudu i癟in bir zay覺fl覺k anlam覺na gelebilir. Mikrobiyomunuz veya ba覺覺kl覺k sisteminiz yeteri kadar g羹癟l羹 deilse, teorik olarak, mikrobiyal dengenizi daha fazla bozma olas覺l覺klar覺 olduk癟a y羹ksektir.

Toprak Bazl覺 Probiyotikler G羹venli Midir?

2017 y覺l覺nda yap覺lan toprak bazl覺 probiyotiklerin g羹venilirlii hakk覺ndaki bir 癟al覺madaBacillus 繹zellikle ishal rahats覺zl覺覺 konusunda son derece faydal覺 olduu sonucuna var覺lmas覺na ramen probiyotikler, 繹zellikle ba覺覺k sisteminiz zay覺f ise kesinlikle uzak durman覺z gereken takviyelerdir.

Arat覺rmac覺lar ayr覺ca, ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olan insanlar覺n toprak temelli probiyotiklerin yan etkilerinden en 癟ok muzdarip olan veya bu bakterilere k繹t羹 tepki veren deney grubunda olduklar覺 i癟in gelecekteki 癟al覺malarda yine ayn覺 gruptaki insanlarla 癟al覺man覺n, toprak bazl覺 probiyotiklerin g羹venilir olup olmad覺覺 a癟覺s覺ndan yap覺lacak arat覺rmalar i癟in 癟ok 繹nemli olduunu vurgulamaktad覺rlar.

Sal覺kl覺 ve zindeyseniz, toprak bazl覺 probiyotikleri denemeniz i癟in hi癟bir engel yoktur. En iyi toprak bazl覺 probiyotik takviyesi denebilecek bir takviye yoktur. Sat覺n al覺rken hangi sal覺k sorununa 癟繹z羹m bulmak istiyorsan覺z bunu belirleyip, ihtiyac覺n覺z olan probiyotik takviyelerini incelemeniz ve arat覺rman覺z gerekir. Takviye al覺rken 羹r羹n i癟eriini dikkatlice incelemelisiniz. Eer verilen bilgiler eksik ya da yan覺lt覺c覺ysa kesinlikle bu takviyelerden uzak durmal覺 ve doktorunuzun 繹nerdii ekilde probiyotik takviyesi kullanmal覺s覺n覺z.

Reklam

5 Yorum

 1. Merhaba makalenizi ilgiyle okudum,cunki ibs sorunum var tedaviye ragmen probiyotik onerisini dogru olmadigini dusunuyorum ,arada ishal ataklarim oluyor,ibs icin onerfiginiz toprak bazli probiyotigi nereden nasil temin ediyoruz,,firma ismi urun ismi varmidir ?onerirseniz minnettar olucagim,,,,ilacsizyasiyoruz tavsiyesiyle geldim,,tskler,,

 2. Merhaba ibs hastasiyim tedaviye ragmen arada ishal ataklarim oluyor,makaleyi okuyunca probiyotigimin uygun olmadigini gordum yoprak tabanli oneriniz olan probiyotik,nasil temin ederim ismi firma markasi vsrmidir,,lutfen bilgilendiriniz,,tsk ederim,,

 3. Merhaba,

  Maalesef… Biz de bu konu 羹zerinde arat覺rma yap覺yoruz. Bir kan覺t bulduumuzda hemen 襤la癟s覺z Ya覺yoruz 襤nstagram adresinde payla覺r, bilgilendiririz.

 4. 4 bacullis 癟eidini i癟eren probiyotik bulam覺yorum sadece entinogermina alabiliyoruz i癟inde sadece bacillus closiu var ondada g羹nde bir i癟iyorum (4 milyar) oysaki sayfam覺zdaki sibo yaz覺s覺nda g羹nde sabah 25+ akam 25+ milyar yaz覺yor kafam kar覺t覺 yetersiz mi kaliyor bana ald覺覺m g羹nde bir (4 milyar).l羹tfen hem bu konuyu hemde bacillus 癟eitlerini i癟eren probiyotigi nereden bulabilecegimizi yazar m覺s覺n覺z???

 5. Merhaba,

  Konuda belirttiimiz sular bilimsel 癟al覺malardan al覺nm覺t覺r fakat T羹rkiye’de maalesef o sular覺 bulmak zor bulsan覺z da yeterli miktarda bulunam覺yor, s繹ylediiniz gibi 4-5 milyar civar覺 oluyor. 4 milyar olanlarda koloni oluturam覺yor o y羹zden yetersiz kal覺yor, 羹reticiler bunu bildikleri halde s覺rf para kazanmak i癟in bu 羹r羹nleri 癟覺kar覺yorlar yani olay tamamen ceplerini doldurmak sizin sal覺覺n覺z覺 d羹羹nm羹yorlar. Biraz sab覺rla ba覺rsaklarla ilgili yaz覺lar覺m覺z覺 okuyup uygulay覺n extra probiyotik alma ihtiyac覺n覺z bile kalmaz inallah.

  襤la癟s覺z Market’in https://ilacsizmarket.com/sifali-karisimlar/healthy-mix 羹r羹n羹n羹 tavsiye ederim. Ba覺rsak ve genel sal覺k i癟in 羹retildi.

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

襤lgili Makaleler

Baa d繹n tuu