Reklam

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevzuatı Uyarınca Çalışan Açık Rıza Beyan Formu

www.ilacsizyasiyoruz.com isimli internet sitesi sahibi İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVK Kanunu’’) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde,

  1. Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait www.ilacsizyasiyoruz.com isimli internet sitesi üzerinden doldurduğum form gereği çalışma yapılabilmesi ve hizmet alabilmem amacıyla ve veri sorumlusu sıfatıyla İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin site üzerinden fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; hizmet alabilmem ve İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi, İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerin İlgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek İlgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması İçin Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması ve İcrası, İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, sağlık verilerimin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde isteyerek açık rıza gösterdiğim,
  2. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ogün Sk. Şan Apt. No: 1 Kat: 1 D: 14 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğumu,
  3. Ayrıca, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri en geç on beş (15) gün içinde İLAÇSIZ MARKET TEKNOLOJİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne bildireceğimi,
  4. Özel nitelikli kişisel verilerim (yaş, cinsiyet, kan grubu, sağlık geçmişi ve hastalıklarım) dahil olmak üzere ad, soyad, adres, telefon, e-mail adresi ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası okuduğumu, anladığımı ve bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Kabul Ediyorum

 

………………………………………………………………………………………

Kabul Etmiyorum

 

………………………………………………………………………………………

Lütfen El yazınız ile Okudum Anladığımı ve İsteyerek Açık Rıza Gösterdiğimi/Göstermediğimi Beyan Ederim

VeriSahibi / Personel

Adı Soyadı:

   

Tarih:

   

İmza:

   

 

Reklam
Başa dön tuşu